Zapojování LED sestav s více zdroji

Při navrhování LED osvětlovacích sestav je vždy třeba připravit energetickou rozvahu napájení, vybrat vhodné typy napájecích zdrojů, určit jejich výkony a počty a připravit vhodnou topologii kabeláže.
U menších sestav stačí k napájení napájecí zdroj jediný. Rozsáhlé sestavy však vyžadují zdrojové systémy s více zdroji a často je třeba řešit i problematiku jejich stmívání. Obecně doporučujeme celou instalaci rozdělit podle fyzického umístění jednotlivých částí a celkového příkonu do logických funkčních jednotek a každou z nich řešit po stránce napájení a řízení samostatně.
Pro napájení doporučujeme používat zdroje s výkonem max. 150W. Při 12V je výstupní výkon takového zdroje cca 120W (LPS), tedy při 20% výkonové rezervě je k dispozici cca 100W – proud cca 8A. Při 24V je výstupní výkon takového zdroje 150W a s 20% rezervou je k dispozici cca 120W – proud cca 5A. Vhodné průřezy vodičů jsou pak cca 0,75-1mm2, což je pro tahání nízkonapěťové kabeláže ohebnými vodiči “tak akorát”. Podobné výstupní proudy rovněž mají PWM ovladače a přijímače dálkového ovládání a PWM opakovače. Než mít jeden centrální zdroj značných rozměrů, vzdálený od napájené sestavy a řešit velké proudy, velké průřezy vodičů, délky kabelů, úbytky napětí na vodičích a svorkách, používat speciální techniky kabeláže aj., je v praxi lepší použít více zdrojů menšího výkonu a menších rozměrů a umístit je poblíž LED svítidel a mezi zdroji kabelovat jen elektrorozvodnou síť 230V, případně rozvod řídících signálů.
Rozdělení instalace na logické celky a modulární koncepce má rovněž výhodu v přehlednosti sestavy, snadném oživení a jednoduchém servisu. Případnou závadu pak můžete vylučovací metodou snadno lokalizovat a odhalit.
Uváděné úvahy platí nejen pro návrh jednobarevných LED sestav, ale i sestav s CCT pásky a sestav RGB. Principy a topologie zapojení jsou vždy stejné, jiný je jen počet vodičů a u CCT sestav úvahy maximálních proudech.
Předpokládáme standardní zapojení LED sestav se společným kladným pólem napájecího napětí (společné plus).

LED sestavy s napěťovým napájením

Celou instalaci rozdělte na více částí s ohledem na jejich fyzické umístění v prostoru a příkony jednotlivých jednotlivých částí volte cca 80W (zdroje 100W), resp. cca 120W (zdroje 150W). Jestliže má být sestava řízená, doplňte zdroje na sekundární straně PWM opakovači a zapojte je mezi zdroj a zátěž. Má-li být sestava řízena jiným signálem než PWM, řídící signál převeďte na PWM pomocí vhodného převodníku. Modulárně koncipovanou sestavu můžete o komponenty pro řízení doplnit kdykoli i později. Výhodou PWM řízení je jeho jednoduchost a nízká cena, protože můžete použít standardní neřiditelné zdroje a pro řízení Vám stačí jediný řídící komponent, případně jediný převodník. Pokud má sestava více nezávisle stmívaných částí, každá část musí mít vlastní PWM okruh a jeden řídící signál.
Další variantou je řízení sestavy pomocí radiového signálu a inteligentních dálkových ovladačů, kdy mezi každý zdroj a zátěž vřadíte radiový přijímač a všechny přijímače napárujete na stejný kanál vysílače. Sice ušetříte rozvod řídícího signálu, cena takového řešení je ale vyšší.

Zapojení PWM řízené sestavy s jedním zdrojem
Zapojení PWM řízené sestavy se dvěma zdroji
Zapojení PWM řízené sestavy s více zdroji
Zapojení PWM  řízené sestavy RGB s více zdroji

LED sestavy s proudovým napájením

Celou instalaci rozdělte na více částí s ohledem na jejich fyzické umístění v prostoru a propustná napětí. U každé části se musí propustné napětí nalézat v regulačním rozsahu výstupního napětí zdroje. Kritériem může být i požadavek na použití malého bezpečného napětí. Při požadavku na řízení sestavy je třeba použít řiditelné zdroje a řídící signály vést ke každému zdroji samostatně.

Rozdělení proudově napájené sestavy na více částí