Řízení LED sestav

Řízení napěťově napájených LED osvětlovacích sestav

PWM_modulaceNapěťově napájené LED sestavy se napájejí ze zdroje konstantního napětí (constant voltage režim). Svit LED diod se až na výjimky (střídavé napájení) řídí pomocí PWM modulace. PWM modulace (Pulse Width Modulation) je pulsní šířková modulace, kdy po určitou dobu periody je spotřebič zapnut a po zbytek doby periody je spotřebič vypnut. Poměr mezi aktívní a neaktivní části signálu resp. mezi dobou zapnutí a vypnutí spotřebiče udává tzv. střída signálu a určuje celkový výkon připojeného zařízení. U LED diod tedy střída PWM signálu určuje střední příkon LED diod a tím řídí intenzitu jejich svitu. Princip PWM řízení je velmi universální.
PWM modulátor resp. PWM ovladač se zapojuje mezi napájecí zdroj a zátěž tj. na sekundár napájecího zdroje. U složitějších vícezdrojových  sestav se každý zdroj vybavuje PWM opakovačem signálu a mezi opakovači a PWM ovladačem je třeba rozvést řídící kabeláží řídící signál.
Napájecí zdroj se dimenzuje na maximální příkon sestavy tj. jako kdyby regulovaná nebyla. U RGB sestav je to maximální příkon sestavy, kdy svítí všechny barvy současně a na maximum a výstupem je bílá barva.Výjimkou jsou systémy LED osvětlovací sestavy s regulací barevné teploty a konstantním výstupním světelným tokem, kdy je nutný příkon zdroje dán příkonem jednoho kanálu.
PWM signál má relativně vysoký kmitočet, typicky 600-1500Hz, takže uživatel díky setrvačnosti lidského oka vnímá svit LED jako trvalý bez jakéhokoli mrkání.
PWM signál má signálovou úroveň výstupního npětí zdroje, typicky 12V, resp. 24V a je velmi odolný vůči rušení.
V LED osvětlovací technice se používají PWM řízené prvky se společným plus pólem napájení. Aktivní úroveň signálu je “0” (nula Voltů) a význam střídy, resp. průběh regulace je opačný než u PWM signálu s aktívní úrovní “1” viz obr.
U napěťově řízených sestav se ostatní řídící signály převádějí na signál PWM pomocí převodníků.

Řízení proudově napájených LED osvětlovacích sestav

Proudově napájené LED sestavy se napájejí ze zdroje konstantního proudu (constant current režim). Svit LED diod se až na výjimky (proudová PWM-ka, jiné speciální způsoby napájení) řídí změnou stejnosměrné hodnoty protékajícího se proudu. Sestava je primárně dimenzována na maximální hodnotu proudu a regulační signál přímo reguluje výstupní proud napájecího zdroje. Zdroj proto musí být regulovatelný uvažovaným řídícím signálem.

Další obvyklé signály používané pro řízení LED osvětlovacích sestav

1-10V : pasívní proudová smyčka 1-10V, převádí se na PWM pomocí převodníku, plná kompatibilita se standardními systémy řízení svítidel

DALI :datová linka RS485 s plnohodnotnou síťovou komunikací, universální metoda pro řízení rozsáhlých světelných sestav, nevhodná pro dynamické efekty, relativně drahá a složitá technologie, zejména drahé ovládací prvky, převádí se na PWM pomocí převodníku, plná kompatibilita se standardními systémy řízení svítidel

DMX512 : datová linka RS485, broadcast signál bez zpětné vazby, využívaná v divadelní a zábavní technice, převádí se na PWM pomocí převodníku, omezená použitelnost, plná kompatibilita se standardními systémy řízení světel divadelní a zábavní techniky

0-10V : aktívní napěťová úroveň 0-10V, převádí se na PWM pomocí převodníku, vhodná pro řízení dynamických efektů a RGB sestav

Touch switch, push switch, touch dim, push dim : stejné názvy pro jednoduché řízení světelných sestav jediným tlačítkem, ovládací vstup speciálních zdrojů

Corridor : automatické rozsvěcováni nebo regulace jasu světel při pohybu v dané oblasti (IR nebo jiné čidlo), ovládací vstup a funkčnost speciálních zdrojů

Fázová regulace (phase cut) : původně používaná pro regulaci svitu vláknových žárovek a nyní se používá se řízení stmívatelných LED žárovek, v ostatní LED osvětlovací technologii se používá výjimečně – speciální zdroje,

EnOcean : nová perspektivní bezdrátová technologie pro řízení zejména svítidel, ovládací prvky nevyžadují vlastní zdroj energie, speciální přijímače a ovládací zdroje, zatím ve vývoji

Přenosy IR, RF, Zigbee : proprietální komunikační technologie pro dálkové ovladače, nejsou standardizované

WIFI : ovládání svítidel pomocí inteligentního mobilního telefonu nebo tabletu, případně vzdáleně přes LAN nebo internet, oblast musí být pokryta WIFI signálem, spojení často padá, problémové použití v každodenní praxi, ve vývoji, není standardizované