Zapojování dlouhých linií LED pásků a kabeláž do tvaru T

Doporučená maximální délka linie pásku při napájení z jednoho konce

V místě připojení napájecích vodičů k LED pásku je na LED diodách (na úseku = typicky pro pásek 12V trojici LED s předřadným odporem) plné napětí zdroje a úsek svítí jmenovitým jasem. Na konci pásku je napětí na LED diodách sníženo o úbytky napětí na podélné struktuře (plošném spoji) pásku a proto LED diodami na konci pásku teče menší proud a svítí méně, než na začátku pásku. Obecně platí, že čím je pásek výkonnější, tím LED diodami a podélně páskem teče vyšší proud a jev úbytku svitu LED diod je výraznější. Dalšími faktory jsou šířka pásku a tloušťka mědi plošného spoje pásku.

Vedle podélných úbytků napětí je dalším omezujícím faktorem délky linie pásku ohřev plošného spoje v místě připojení pásku, což je místo, kterým prochází veškerý proud tekoucí ze zdroje do pásku. Toto místo se bude ohřívat výrazně více, než zbytek pásku a při špatném chlazení může dojít k přehřátí pásku, LED diod, odpojení přívodu, případně tepelné destrukci plošného spoje.

Aby nebyl rozdíl svitu LED diod na začátku a na konci pásku rušivý, doporučujeme a v datasheetech a na štítcích na výrobních baleních pásků uvádíme pro jednotlivé druhy námi dodávaných LED pásků tzv. maximální doporučenou délku linie pásku při napájení z jednoho konce.

Zapojování dlouhých linií

Omezená délka linie LED pásku při napájení z jednoho konce ale neznamená, že z pásku nelze vytvořit linii delší. U delších linií napájených z jednoho zdroje stačí připojit napájecí napětí více kabely na více míst pásku, typicky vést napájení do středu linie nebo do čtvrtin délky od krajů.

vyvody_ze_stredu

Zapojování dlouhých linií s více zdroji – kabeláž do tvaru T

Je-li linie velmi dlouhá, k napájení je třeba použít více napájecích zdrojů a linii je třeba rozdělit na více úseků a jejich délky optimalizovat vzhledem k maximálním doporučeným délkám pásku, dostupným příkonům napájecích zdrojů a velmi často z důvodů výroby, dopravy a manipulace i vzhledem k technologickým délkám použitých osvětlovacích profilů.

POZOR : Při kompletaci v místě instalace je třeba počítat s teplotní roztažnosti pásku, profilu, difuzorů a montážního podkladu !!!  Rovněž je nutno počítat s mechanickými tolerancemi při montáži. Doporučujeme proto mít podle teplotních dispozic v místě instalace mezi jednotlivými díly profilů i difuzorů dilatační mezery. Pásek nelepte přes místa dělení profilu. V důsledku nestejné teplotní roztažnosti pásku a montážního podkladu může dojít k roztržení pásku v místě nastavení pásku, resp. v místě spájení technologických délek pásku. Pro návrh osvětlovací sestavy montované na místě platí stejné skutečnosti a pravidla jako pro návrh sestavy montované z již vyrobených dílů.

Napájecí kabeláž topologicky zapojte do tvaru T viz obrázek. Takto dosáhnete toho, že spolu fyzicky sousedí vždy místa s podobnou intenzitou svitu. Lidské oko je mnohem méně citlivé na postupné změny svítivosti podél pásku, zatímco ostré přechody vnímá velmi rušivě. Touto technikou kabeláže je možno velmi snadno realizovat linie LED pásků libovolně dlouhé.

 kabelaz_do_T

Hvězdicová topologie vedení kabeláže

Příčinou úbytků napětí na vodičích a svorkách je protékající proud.

Je proto výhodné proud každou větví pokud možno zmenšit a vést ke každému úseku napájecí kabel zvlášť – topologie do hvězdy.

U sběrnicové topologie kabeláže je první úsek kabeláže zatížen veškerým proudem odebíraným LED sestavou a úbytky napětí na tomto úseku a svorkách budou značné. Ostatní úseky jsou na tom podobně. Kabeláž musí být vedena vodičem značného průřezu a rozbočení vodičů musí být provedeno velmi důkladně. Jiným řešením je, aby hlavní vodič ve svorkovnicích byl průběžný a fyzicky nepřerušený a jednotlivé úseky jsou napájeny z odbočných svorek.

kabelaz_hvezda_x_sbernice